صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...
لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Big Issue (Bigishoo / 빅이슈)

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English 빅이슈.Big.Issue.E11-E12.190321-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 11 - 12 [VIU Ver.] & Ep 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Seok Joo Accepts Soo Hyun’s Offer", "Seok Joo Discovers a Conspiracy", "Stakeout at the Hospital" & "A Cruel, Heartless Paparazzo". Synced for NEXT. Runtime Ep 9 - 10 & 11 - 12 : 00:57:55 & 00:58:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. 
English 빅이슈.Big.Issue.E11-E12.190321-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 11 - 12 [VIU Ver.] & Ep 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Seok Joo Accepts Soo Hyun’s Offer", "Seok Joo Discovers a Conspiracy", "Stakeout at the Hospital" & "A Cruel, Heartless Paparazzo". Synced for NEXT. Runtime Ep 9 - 10 & 11 - 12 : 00:57:55 & 00:58:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. 
English 빅이슈.Big.Issue.E09-E10.190320-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 9 - 10 [VIU Ver.] "Seok Joo Accepts Soo Hyun’s Offer" & "Seok Joo Discovers a Conspiracy". Synced for NEXT. Runtime : 00:57:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. E09-E10 720p NEXT 1.28GB Gdrive Sharer download link > http://updatetribun.org/kbi0910 & Notice for old links > https://pastebin.com/wnN5mNMV 
English 빅이슈.Big.Issue.E09-E10.190320-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 11 - 12 [VIU Ver.] & Ep 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Seok Joo Accepts Soo Hyun’s Offer", "Seok Joo Discovers a Conspiracy", "Stakeout at the Hospital" & "A Cruel, Heartless Paparazzo". Synced for NEXT. Runtime Ep 9 - 10 & 11 - 12 : 00:57:55 & 00:58:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. 
English 빅이슈.Big.Issue.E09-E10.190320.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep 9 - 10 [VIU Ver.] "Seok Joo Accepts Soo Hyun’s Offer" & "Seok Joo Discovers a Conspiracy". Synced for Ads Ver with runtime : 00:58:56. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. E09-E10 720p 1.2GB Gdrive Sharer download link > http://updatetribun.org/kbi0910ads & Notice for old links > https://pastebin.com/wnN5mNMV 
English 빅이슈.Big.Issue.E07-E08.190314-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 7 - 8 [VIU Ver.] & Ep 5 - 8 [Kocowa Ver.] Soo Hyun Digs into Seok Joo’s Past", "Seok Joo Meets His Daughter", "Soo Hyun Blackmails Hangang" & "Seok Joo’s New Mission". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 : 00:59:36 & 00:59:20. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : E07-E08 720p NEXT 1.26GB Gdrive Sharer download link > http://updatetribun.org/bi0708 
English 빅이슈.Big.Issue.E07-E08.190314-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 7 - 8 [VIU Ver.] & Ep 5 - 8 [Kocowa Ver.] Soo Hyun Digs into Seok Joo’s Past", "Seok Joo Meets His Daughter", "Soo Hyun Blackmails Hangang" & "Seok Joo’s New Mission". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 : 00:59:36 & 00:59:20. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : E07-E08 720p NEXT 1.26GB Gdrive Sharer download link > http://updatetribun.org/bi0708 
English 빅이슈.Big.Issue.E05-E06.190313-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 5 - 6 [VIU Ver.] "Soo Hyun Digs into Seok Joo’s Past" & "Seok Joo Meets His Daughter". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:36. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : E05-E06 720p NEXT 1.26GB Gdrive Sharer download link > http://updatetribun.org/bi0506 
English 빅이슈.Big.Issue.E05-E06.190313-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 7 - 8 [VIU Ver.] & Ep 5 - 8 [Kocowa Ver.] Soo Hyun Digs into Seok Joo’s Past", "Seok Joo Meets His Daughter", "Soo Hyun Blackmails Hangang" & "Seok Joo’s New Mission". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 : 00:59:36 & 00:59:20. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : E07-E08 720p NEXT 1.26GB Gdrive Sharer download link > http://updatetribun.org/bi0708 
English 빅이슈.Big.Issue.E05-E06.190313.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep 5 - 6 [VIU Ver.] "Soo Hyun Digs into Seok Joo’s Past" & "Seok Joo Meets His Daughter". Synced for video with runtime : 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : This one is for video with outro eps 5 & intro eps 6 (Check 00:26:26) 
English 빅이슈.Big.Issue.E03-E04.190307-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 3 - 4 [VIU Ver.] "Seok Joo Survives" & "Seok Joo Makes a Deal with Both Sides". Synced for NEXT. Runtime : 00:58:31. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 빅이슈.Big.Issue.E03-E04.190307-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 1 - 4 [Kocowa Ver.] "The First Job", "How It All Started", "Seok Joo Survives" & "Seok Joo Makes a Deal with Both Sides". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:13 & 00:58:31. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 빅이슈.Big.Issue.E01-E02.190306-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 1 - 2 [VIU Ver.] "The First Job" & "How It All Started". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:13. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 빅이슈.Big.Issue.E01-E02.190306-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 1 - 4 [Kocowa Ver.] "The First Job", "How It All Started", "Seok Joo Survives" & "Seok Joo Makes a Deal with Both Sides". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 - 2 & 3 - 4 : 00:59:13 & 00:58:31. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 빅이슈.Big.Issue.E01-E02.190306.HDTV.H264.720p-Unknown-VIU   RuoXi
Ep 1 - 2 [VIU Ver.] "The First Job" & "How It All Started". Synced for Ads Ver with runtime : 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English Big.Issue.E12.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E12.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E11-E12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11-12[360p;450p;720p]VIU 
English Big.Issue.E11.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E11.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E10.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E10.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E09.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E09.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E08.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E08.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E07-10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-10[360p;450p;720p]VIU 
English Big.Issue.E07.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E07.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E06.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E06.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E05.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E05.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E04.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E04.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E03.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E03.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E02.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E02.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E01-04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-04[360p;450p;720p]VIU 
English Big.Issue.E01.720p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
English Big.Issue.E01.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
VIU version 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E07-E08.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E07-E08.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E05-E06.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E05-E06.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E03-E04.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E03-E04.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E01-E02.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E01-E02.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian Big.Issue.E07-E08.Kormov Version   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian Big.Issue.E05-E06.Kormov Version   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian Big.Issue.E03-E04   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian Big.Issue.E01-E02.Kormov Version   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
French Big.Issue.E01-E02-E03-E04   Byulie
https://dramaday.net/big-issue/ 
Greek Big.Issue.E07-E08.190314-NEXT   Catherine_Lee
viki - synched for NEXT 
Greek Big.Issue.E05-E06.190313-NEXT   Catherine_Lee
transated by viki - synched for NEXT 
Greek Big.Issue.E03-E04.190307-NEXT   Catherine_Lee
viki - synched for NEXT 
Greek Big.Issue.E01-E02.190306-NEXT   Catherine_Lee
viki - synched for NEXT 
Indonesian 大事件.빅이슈ㆍBig Issue ㆍE11-12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 大事件.빅이슈ㆍBig Issue ㆍE09-10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 大事件.빅이슈ㆍBig Issue ㆍE07-08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 大事件.빅이슈ㆍBig Issue ㆍE05-06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 大事件.빅이슈ㆍBig Issue ㆍE05-06.HDTV.720p.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 大事件.빅이슈ㆍBig Issue ㆍE03-04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 大事件.빅이슈ㆍBig Issue ㆍE01-02.NEXT.VIU [IKLAN]   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 大事件.빅이슈ㆍBig Issue ㆍE01-02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 빅이슈ㆍBig.IssueㆍEP03-EP04ㆍSBSㆍKOREAㆍDRAMA   Minhee_Subs
DRAMA KOREA BIG ISSUE | SBS KOREA DRAMA | Mampir juga ke Blog buat download yaa : https://listkoreamini.blogspot.com/2019/03/drama-korea-big-issue-indo-subs.html 
Indonesian 빅이슈ㆍBig.IssueㆍEP01-EP02ㆍSBSㆍKOREAㆍDRAMA   Minhee_Subs
DRAMA KOREA BIG ISSUE | SBS KOREA DRAMA | Mampir juga ke Blog buat download yaa : https://listkoreamini.blogspot.com/2019/03/drama-korea-big-issue-indo-subs.html