صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...
لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Rich Man (Rich Man, Poor Woman / Richimaen / 리치맨)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man-Poor-Woman-Ep01-16.Complete-NEXT-VIKI-RuoXi   kamote_kid
[VIKI Version] Just compiled the subs synced and uploaded by RuoXi... enjoy! minidrama.net/rich-man-k-drama-2018/ 
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E16.END.180628.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 15 & 16 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^, make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Many Thanks to The Money Can't Buy Love Team @Viki  
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E15.180627.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 15 & 16 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^, make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Many Thanks to The Money Can't Buy Love Team @Viki  
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E14.180621.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E13.180620.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E12.180614.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 12 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ . make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^ 
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E11.180613.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 11 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ . make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^ 
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E10.180607.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ . make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^ 
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E09.180606.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ . make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^ 
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E08.180531.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E07.180530.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E06.180524.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E05.180523.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E04.180517.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 4 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E03.180516.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E02.180510.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. I included eps 1 subs (there is a cartoon conversation scene which I forgot to include) ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E01.180509.HDTV.H264-NEXT-VIKI.Rev   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. I included eps 1 subs (there is a cartoon conversation scene which I forgot to include) ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.Poor.Woman-E01.180509.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 리치맨푸어우먼ㅡㅡRich.Man.E01-16.END.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-16 END | Fixed lyrics & common errors. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man-Poor-Woman-E16-END   kique454
98% - viki - algoparaver2.blogspot.com  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor-Woman-E16-END-viki   kique454
98% - viki - algoparaver2.blogspot.com  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman-E15-viki   kique454
97% - viki - algoparaver2.blogspot.com  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman-E14-viki   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman-E14   kique454
98% - algoparaver2.blogspot.com 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman-E13-viki   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman-E13   kique454
97% - algoparaver2.blogspot.com 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman-E12-viki   kique454
99% - viki - algoparaver2.blogspot.com (NEXT_Resync + viki) 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman-E12   kique454
99% - viki - algoparaver2.blogspot.com (NEXT_Resync + viki) 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E11   kique454
100% - viki - algoparaver2.blogspot.com 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E11   kique454
98% - algoparaver2.blogspot.com 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E10   kique454
100% - viki - algoparaver2.blogspot.com  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E10   kique454
97% - algoparaver2.blogspot.com  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E09   kique454
viki verc. - algoparaver2.blogspot.com 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E08   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E07   kique454
97% - algoparaver2.blogspot.com 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E06   kique454
viki verc. + algoparaver2.blogspot.com.ar  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E05   kique454
viki verc. + algoparaver2.blogspot.com.ar 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E04   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.Poor.Woman.E03   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E16.180628.END.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 15-16 END | Fixed lyrics & common errors. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E15.180627.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 15-16 END | Fixed lyrics & common errors. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E14.180621.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 11-14 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E14.180621.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 13 & 14 | Fixed lyrics & common errors.  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E13.180620.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 11-14 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E13.180620.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 13 & 14 | Fixed lyrics & common errors.  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E12.180614.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 11-14 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E12.180614.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 11 & 12 | Fixed lyrics & common errors. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E11.180613.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 11-14 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E11.180613.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 11 & 12 | Fixed lyrics & common errors. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E10.180607.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-10 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E10.180607.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 9 & 10 | Fixed lyrics & common errors. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E09.180606.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-10 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E09.180606.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 9 & 10 | Fixed lyrics & common errors. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E08.HDTV.H264-VIKI   tanvir727
Viki Ver. Perfectly Synced. Enjoy.. ;) 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E08.180531.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-10 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E08.180531.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 7 & 8 | Fixed lyrics & common errors. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E07.180530.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-10 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E07.180530.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 7 & 8 | Fixed lyrics & common errors. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E06.180524.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-10 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E06.180524.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 5 & 6 | Fixed lyrics & common errors.  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E05.180523.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-10 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E05.180523.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 5 & 6 | Fixed lyrics & common errors.  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E04.180517.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-10 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E04.180517.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 3 & 4 | Fixed lyrics & common errors.  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E03.180516.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-10 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E03.180516.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 3 & 4 | Fixed lyrics & common errors.  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E02.180510.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-10 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E02.180510.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1 & 2 | Fixed lyrics & common errors.  
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E01.180509.720p-NEXT-VIKI.V2   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-10 (Version 2) | Fixed lyrics & common errors that I missed the last time. 
English 리치맨푸어우먼ㅡRich.Man.E01.180509.720p-NEXT   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1 & 2 | Fixed lyrics & common errors.  
English 리치맨ㅡㅡRich.Man.Ep01-16.Complete-NEXT-VIKI-RuoXi   kamote_kid
[VIKI Version] Just compiled the subs synced and uploaded by RuoXi... enjoy! minidrama.net/rich-man-k-drama-2018/ 
English 리치맨ㅡRich.Man.E16.END.180628.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 15 & 16 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^, make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Many Thanks to The Money Can't Buy Love Team @Viki  
English 리치맨ㅡRich.Man.E15.180627.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 15 & 16 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^, make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Many Thanks to The Money Can't Buy Love Team @Viki  
English 리치맨ㅡRich.Man.E14.180621.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨ㅡRich.Man.E13.180620.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 13 & 14 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨ㅡRich.Man.E12.180614.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 12 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ . make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^ 
English 리치맨ㅡRich.Man.E11.180613.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 11 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ . make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^ 
English 리치맨ㅡRich.Man.E10.180607.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ . make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^ 
English 리치맨ㅡRich.Man.E09.180606.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 9 & 10 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ . make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^ 
English 리치맨ㅡRich.Man.E08.180531.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨ㅡRich.Man.E07.180530.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 7 & 8 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨ㅡRich.Man.E06.180524.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 리치맨ㅡRich.Man.E05.180523.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 리치맨ㅡRich.Man.E04.180517.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 4 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨ㅡRich.Man.E03.180516.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨ㅡRich.Man.E02.180510.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. I included eps 1 subs (there is a cartoon conversation scene which I forgot to include) ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨ㅡRich.Man.E01.180509.HDTV.H264-NEXT-VIKI.Rev   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. I included eps 1 subs (there is a cartoon conversation scene which I forgot to include) ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 리치맨ㅡRich.Man.E01.180509.HDTV.H264-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^ except for song lyrics. make some correction, added some missing line. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 리치맨-Rich.Man.Poor.Woman.E02.180510.NEXT-VIKI   sirmcfly
VIKI sub sync to NEXT enjoy!  
English 리치맨-Rich.Man.Poor.Woman.E01.180509.NEXT-VIKI   sirmcfly
VIKI sub sync to NEXT enjoy!  
English 리치맨-Rich.Man.E02.180510.NEXT-VIKI   sirmcfly
VIKI sub sync to NEXT enjoy!  
English 리치맨-Rich.Man.E01.180509.NEXT-VIKI   sirmcfly
VIKI sub sync to NEXT enjoy!  
English Rich.Man.Poor.Woman.E16   huebman
E16 END Viki Subs Sync 4 Next 
English Rich.Man.Poor.Woman.E15   huebman
E15 Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E14   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT (fixed some errors, cut long lines, correct short times & no karaoke) 
English Rich.Man.Poor.Woman.E13   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E12   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E11   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E10   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E09   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E08   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E07   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E06   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E05   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E04   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.Poor.Woman.E03   huebman
Viki Subs Sync 4 NEXT 
English Rich.Man.E16-viki   kique454
viki verc.  
English Rich.Man.E16-END-viki   kique454
98% - viki - algoparaver2.blogspot.com  
English Rich.Man.E15-viki   kique454
97% - viki - algoparaver2.blogspot.com  
English Rich.Man.E14   kique454
98% - algoparaver2.blogspot.com 
English Rich.Man.E13   kique454
97% - algoparaver2.blogspot.com 
English Rich.Man.E12   kique454
99% - viki - algoparaver2.blogspot.com (NEXT_Resync + viki) 
English Rich.Man.E11   kique454
98% - algoparaver2.blogspot.com 
English Rich.Man.E10-viki   kique454
100% - viki - algoparaver2.blogspot.com  
English Rich.Man.E10   kique454
100% - viki - algoparaver2.blogspot.com  
English Rich.Man.E10   kique454
97% - algoparaver2.blogspot.com  
English Rich.Man.E09-NEXT   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Rich.Man.E09   kique454
viki verc. - algoparaver2.blogspot.com 
English Rich.Man.E08   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Rich.Man.E07   kique454
97% - algoparaver2.blogspot.com 
English Rich.Man.E06   kique454
viki verc. + algoparaver2.blogspot.com.ar  
English Rich.Man.E05   kique454
viki verc. + algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Rich.Man.E05   kique454
95% - algoparaver2.blogspot.com.ar  
English Rich.Man.E04   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Rich.Man.E03   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Rich Man Episode 3   lostpanchi
VIKI subtitle . not mine , just uploaded it 
English Rich Man Episode 2   lostpanchi
VIKI subtitle. not mine, just uploaded it. 
English Rich Man Episode 1   lostpanchi
VIKI subtitle not mine, just uploaded it. 
English Rich Man Ep.08 @Viki   usiltv
VIKI subtitle not mine, just uploaded 
English Rich Man (Rich Man, Poor Woman / Richimaen / 리치맨)   wongkidul
Fix Sync.Sorry for mistake. Episode 1: 93% .Episode 2: 91% . Sync by video in http://www.narashika.cc/drama-korea-rich-man-poor-woman-subtitle-indonesia/ .Thanks to @viki. Rate please 
Farsi/Persian Rich.Man-Full-END-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Rich.Man.E16-END-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E15-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Rich.Man.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Rich.Man.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Rich.Man.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Rich.Man.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Rich.Man.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Rich.Man.All.Episodes(زیرنویس فارسی همه ی قسمت ها)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Full Episodes (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man Ep8   OhSehunFans
By: OhSehunFans Team and 100% Complete & Synced Tele Channel: @OhSehunFans 
Farsi/Persian Rich Man Ep7   OhSehunFans
By: OhSehunFans Team and 100% Complete & Synced Tele Channel: @OhSehunFans 
Farsi/Persian Rich Man Ep6   OhSehunFans
By: OhSehunFans Team and 100% Complete & Synced Tele Channel: @OhSehunFans 
Farsi/Persian Rich Man Ep5   OhSehunFans
By: OhSehunFans Team and 100% Complete & Synced Tele Channel: @OhSehunFans  
Farsi/Persian Rich Man Ep4   OhSehunFans
By: OhSehunFans Team and 100% Complete & Synced Tele Channel: @OhSehunFans 
Farsi/Persian Rich Man Ep3   OhSehunFans
By: OhSehunFans Team and 100% Complete & Synced Tele Channel: @OhSehunFans 
Farsi/Persian Rich Man Ep2   OhSehunFans
By: OhSehunFans Team and 100% Complete & Synced Tele Channel: @OhSehunFans 
Farsi/Persian Rich Man Ep1   OhSehunFans
By: OhSehunFans Team and 100% Complete & Synced Tele Channel: @OhSehunFans 
Farsi/Persian Rich Man Ep.16 END (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Ep.15 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans 
Farsi/Persian Rich Man Ep.14 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Ep.13 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Ep.12 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans 
Farsi/Persian Rich Man Ep.11 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Ep.10 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Ep.09 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Ep.08 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Ep.07 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Ep.06 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans 
Farsi/Persian Rich Man Ep.05 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Ep.04 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man Ep.03 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suhofans @exo_persian_sub , @suhofans 
Farsi/Persian Rich Man Ep.02 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suho Fans @exo_persian_sub , @suhofans 
Farsi/Persian Rich Man Ep.01 (کامل ترین زیرنویس موجود)   EXO_Silver_Ocean_Team
By EXO Silver Ocean Team & Suho Fans @exo_persian_sub , @suhofans  
Farsi/Persian Rich Man E.16 END (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.15 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.14 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.13 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.12 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.10 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.09 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.08 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.07 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.06 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.05 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.04 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.03 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
اصلاح شد | ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.03 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.02 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.01 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
Farsi/Persian Rich Man E.11 (مرد پولدار / Richimaen / 리치맨)   EXOLegend
ID:EXOLOVERA - IG:exolovers3 
French Rich.Man.E16.END.180628.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ Pour être informé des sorties= https://www.instagram.com/mylainedramas 
French Rich.Man.E15.180627.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E14.180621.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi (attention il manque quelques lignes de chanson), pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E13.180620.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E12.180614.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E11.180613.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E10.180607.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E09.180606.720p-NEXT_Korea4dl.com   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://korea4dl.com/rich-man-2018/ 
French Rich.Man.E08.180531.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E07.180530.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E06.180524.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E05.180523.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/  
French Rich.Man.E04.180517.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ (petit clin d'oeil sympa pour "Vroom Vroom" de Exo CBX) 
French Rich.Man.E03.180516.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ (petit clin d'oeil sympa pour "Blooming Days" de Exo CBX) 
French Rich.Man.E02.180510.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E01-E16 PACK COMPLET   Mylaine
Upload du pack complet de sous-titres. Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich.Man.E01.180509.720p-NEXT   Mylaine
Traduction d'après les sous-titres anglais de Ruoxi, pour télécharger les raw: https://dramaday.net/rich-man/ 
French Rich Man, Poor Woman (리치맨)   copieur
 
Greek Rich.Man.E01-E16.END.720p-NEXT   Kdramas_Greek_subs
viki subs 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE16 END.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 16 END Full] Mohon maaf jika ada salah/typo/terlewat. Happy Ending. Terima kasih sudah menggunakan subtitle ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas dukungan dan rate-nya. Sampai bertemu di drama lainnya. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE15.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 15 Full] Mohon maaf jika ada salah/typo/terlewat. Maaf telat karena ada problem tadi malam. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE14.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 13 & 14 Full] Mohon maaf jika ada salah/typo/terlewat. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE13.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 13] Mohon maaf jika ada salah/typo/terlewat. Note: Ada beberapa line yang kosong di cuplikan episode 14. Akan di update versi full besok dengan episode 14. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE12.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 11 & 12 Full] Mohon maaf jika ada salah/typo/terlewat. Mohon maaf telat. Selamat merayakan hari raya idul fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE11.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 11] Mohon maaf jika ada salah/typo/terlewat. Note: Ada beberapa line yang kosong di cuplikan episode 12, akan diupdate versi full dengan episode 12. Selamat merayakan hari raya idul fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE10.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 10 Full] Mohon maaf jika ada salah/typo/terlewat. Maaf telat karena menunggu engsubnya full dulu. Jika ada yang salah/typo/terlewat akan diupdate revisinya dengan episode minggu depan. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE09.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 9 Full] Mohon maaf jika ada salah/typo/terlewat. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE08.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 7 & 8 Full] Mohon maaf jika ada salah/typo/terlewat. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE07.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 7] Mulai ketahuan siapa Kim Bo Hong. Maaf telat ya karena ada acara buka puasa bersama hari ini. Note: Episode 7 masih ada line yang kosong di preview episode selanjutnya, Versi full akan diupdate bareng episode 8 besok. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE06.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 6 Full] Siap-siap patah hati, hehe. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE05.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 5 Full] Lucu lihat Yoo Chan cemburu lihat Kim Boo Ra dekat dengan Cha Do Jin. Oh ya, sepisode ini banyak kiss-nya jadi yang puasa awas batal, hehe. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE04.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 4 Full] Maaf telat update karena lagi kurang sehat. Mohon maaf jika ada typo/terlewat. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE03.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 3 Full] Mohon maaf jika ada typo/terlewat. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE02.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 2 Full] Mohon maaf jika ada typo/terlewat. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨ㅡㅡRich ManㅡㅡE01.NEXT   SULTAN_KHILAF
[Episode 1 Full] Mohon maaf jika ada typo/terlewat. Selamat menonton😊 
Indonesian 리치맨---Rich.Man.Poor.Woman---E01---180509   arif.ganendra
Terjemahan manual dari Viki dan penyesuaian sedikit. Enjoy! (cocok dgn kordramas.com) 
Indonesian 리치맨 - Rich Man Episode 6   ByunLalaa
Keep Support our Super Leader ^^ jangan lupa di rate and Happy Watching :)  
Indonesian 리치맨 - Rich Man Episode 5   ByunLalaa
Keep Support our Super Leader ^^ jangan lupa di rate and Happy Watching :)  
Indonesian 리치맨 - Rich Man Episode 4.srt   ByunLalaa
Keep Support our Super Leader ^^ jangan lupa di rate and Happy Watching :)  
Indonesian 리치맨 - Rich Man Episode 4.ass   ByunLalaa
Keep Support our Super Leader ^^ jangan lupa di rate and Happy Watching :)  
Indonesian 리치맨 - Rich Man Episode 3   ByunLalaa
[98% Sync] Keep Support our Super Leader ^^ jangan lupa di rate and Happy Watching :) 
Indonesian 리치맨 - Rich Man Episode 2   ByunLalaa
Keep Support our Super Leader ^^ jangan lupa di rate :) 
Indonesian 리치맨 - Rich Man Episode 1   ByunLalaa
Keep Support our Super Leader ^^ jangan lupa di rate :) 
Indonesian Rich.Man.E16.HDTV.H264.360p.480p.720p-EpisodeTerakhir   kikianin
Semoga menghibur... Terjemahan semi manual gerak cepat serta Tanpa iklan dan silakan di improve kembali bila ada sedikit kalimat yang tidak bagus.. Jangan lupa full bintang ya 
Indonesian Rich.Man.E07INDOSUB   Enjellina__yo
Rich Man IndoSub Ep.07 Selamat menikmati. Cocok untuk semua video player. Jangan Lupa Rate Goodnya yaa..kritik dan saran dinantikan. dan maaf apabila masih banyak kekurangan. Yoland Enjellina Toili Sulawesi Tengah. IG: ENJELLINA__YO 
Indonesian Rich.Man.E05 indonesiansub   Enjellina__yo
 
Indonesian Rich.Man.E05 indonesiansub   Enjellina__yo
Rich Man EP.05 INDONESIAN SUBTITLE Selamat menikmati semoga bermanfaat. Cuma 4 kalimat awal lupa ngedit. Mau ngedit tp masih kerja. Kalimat seterusnya sdh lumayan bagus terima kasih.. IG : enjellina__yo Toili Sulawesi Tengah 
Indonesian Rich Man, Poor Woman--E12--💛💛💛   yessivn
💛@yessivn.. Enjoy chingu..💛💛💛 
Indonesian Rich Man, Poor Woman--E11--💛💛💛   yessivn
💛(Episode 11 Full) Episode 12 nyusul..💛💛💛 
Indonesian Rich Man, Poor Woman--E10--💛💛💛   yessivn
💛@yessivn.. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada berapa bagian yang tidak diterjemahin..💛💛  
Indonesian Rich Man, Poor Woman--E09--💛💛💛   yessivn
💛Translate by yessivn..💛💛💛 Rate Good kalau suka💛 
Indonesian Rich Man, Poor Woman--E08--💛💛💛   yessivn
💛 @yessivn, Rate good kalau suka💛💛💛 
Indonesian Rich Man, Poor Woman--E07--💛💛💛   yessivn
💛@yessivn .. Rate good jangan lupa💛💛 
Indonesian Rich Man, Poor Woman--E06--💛💛💛   yessivn
💛Translate by yessivn💛 .. Happy Watching.. Rate Good jangan lupa 
Indonesian Rich Man, Poor Woman Eps. 15   salsabila17
Sub Episode 15, maaf bila ada kesalahan :) Selamat menonton... 
Indonesian Rich Man, Poor Woman Eps. 12 REVISI   salsabila17
Ini eps 12 revisi. Soalnya sub sebelumnya timingnya nggak pas :) Selamat menonton..... 
Indonesian Rich Man, Poor Woman Eps. 12   salsabila17
Maaf bila ada kesalahan dan selamat menonton. Minal Aidzin Wal Faidzin :) 
Indonesian Rich Man, Poor Woman Eps. 10   salsabila17
Sub 97%. Maaf bila ada kesalahan. Selamat menonton :) 
Indonesian Rich Man, Poor Woman Eps. 08 REVISI   salsabila17
Ini Sub eps. 08 REVISI. Because sub sebelumnya timingnya nggak pas. Maaf dan terima kasih. 
Indonesian Rich Man, Poor Woman Eps. 08   salsabila17
Maaf sub yang ini timingnya nggak pas, jadi bisa download di sub yang sudah saya revisi. Terima kasih dan maaf sebesar-besarnya :) 
Indonesian Rich Man, Poor Woman Eps. 07   salsabila17
Sub 97%. Maaf bila banyak kesalahan <3 
Indonesian Rich Man, Poor Woman Eps. 05   salsabila17
Maaf bila ada kesalahan ^_^ 
Indonesian rich man ep 5   kartikasari
subtitle indnesia rich man ep 5 by jaejinssi 
Indonesian Rich Man E01-E16(END)   panjik92
Kredit ke penerjemah asli 
Indonesian Rich Man (Rich Man, Poor Woman / Richimaen / 리치맨) E13   septy_kenty
 
Indonesian Rich.Man.E03.HDTV.H264.480p.id   MuhammadTeguh
Translated From Huebman (Google Translated) 100 % Match From Drakorindo.tv This Google Translated Thanks For Download  
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 16 Finale   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers  
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 15   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers  
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 14   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 13   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 12   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 11   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 10   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbe 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 1/16 Finale   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers  
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 09   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbe 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 08   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 07   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 06   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 05   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 04   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 03   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 02   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Rich Man, Poor Woman EP 01   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Malay Rich.Man.E04   Kurniatsubasa
 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E16 END   huebman
E16 Final Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E15   huebman
E15 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E14   huebman
E14 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E13   huebman
E13 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E12   huebman
E12 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E11   huebman
E11 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E10   huebman
E10 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E09   huebman
E09 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E08   huebman
E08 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E07   huebman
E07 Subtitulos by VIKI Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E06   huebman
E06 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E05   huebman
E05 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT  
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E04   huebman
E04 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E03   huebman
E03 Subtitulos by Viki syncronizados 4 NEXT. No hay subtitulo en el preview 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E02   huebman
E02 Subtitulos by Viki Sincronizado 4 NEXT 
Spanish Rich.Man.Poor.Woman.E 1 al 16   huebman
E01 al E16 Subtitulos en Castellano por Viki Corregidos y Sincronizados para NEXT 
Spanish Rich Man Poor Woman E01   huebman
E01 Subtitulos by Viki Sincronizado 4 NEXT