صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...
« بازگشت به profile

Subtitles by x200sx (57)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Croatian The Bombing
(2018)
Web   0 comments 0 received 15
2 days ago
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 7
4 days ago
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 7
4 days ago
Croatian Terrified
(2017)
Web   0 comments 0 received 7
12 days ago
Croatian Terrified
(2017)
Web   0 comments 0 received 10
12 days ago
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 12
14 days ago
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 13
14 days ago
Croatian Galveston
(2018)
Web   0 comments 0 received 61
18 days ago
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 19
20 days ago
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 11
20 days ago
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 12
27 days ago
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 15
27 days ago
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 13
10/11/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 15
10/11/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 12
10/4/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 12
10/4/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 20
10/4/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 16
9/28/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 10
9/28/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 24
9/28/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 21
9/20/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 28
9/20/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 26
9/13/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 23
9/13/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 23
9/13/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 21
9/8/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 30
9/8/2018
Croatian The Purge - First Season
(2018)
TV   0 comments 0 received 38
9/8/2018
Croatian Upgrade
(2018)
Web   0 comments 0 received 581
8/15/2018
Croatian Blood Feast
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 38
8/4/2018
Croatian Ghost Stories
(2018)
Web   0 comments 0 received 90
7/22/2018
Croatian Sweet Country
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 62
6/26/2018
Croatian Journey's End
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 50
6/23/2018
Croatian Isle of Dogs
(2018)
Web   0 comments 1 received 132
6/22/2018
Croatian Ghostland
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 296
6/16/2018
Croatian Delirium
(2018)
Web   0 comments 2 received 47
6/13/2018